NASZĄ MISJĄ JEST POPRAWA STANU ZDROWIA
ORAZ JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW, ICH SAMOPOCZUCIA I MOŻLIWOŚCI FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
JAKOŚĆ POPARTA CERTYFIKATAMI
Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Przyjazna Przychodnia. Utrzymujemy również ZSZ ISO 9001 i 14001
POMAGAMY PACJENTOM JUŻ OD 1998 ROKU
kompetentnie, w sposób kompleksowy i skoordynowany
Skuteczna rehabilitacja w ramach NFZ lub prywatnie
dla klientów indywidualnych oraz firm

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES SERWISU „FIZJOTERAPIAPL.PL”


Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu pod domeną www.fizjoterapiapl.pl, w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć niniejszy dokument mówi o:

 • Administratorach – rozumie się przez to Administratorów danych osobowych, tj. Ewę Żaczek, prowadzącą działalność pod firmą Ewa Żaczek, posiadającą numer NIP: 7951263139, numer REGON: 651538020 oraz Henryka Żaczek, prowadzącego działalność pod firmą Henryk Żaczek, posiadającego numer NIP: 7951074036, numer REGON: 650097588; Maciej Żaczek, prowadzący działalność pod firmą Maciej Żaczek, posiadający numer NIP: 7952313974, numer REGON: 387148398 - działających wspólnie w ramach spółki cywilnej Fizjoterapia s.c., NIP: 7952063052, REGON: 650902771, pod adresem: ul. Basztowa 13, 37-700 Przemyśl;
 • Serwisie – rozumie się przez to witrynę internetową www.fizjoterapiapl.pl wraz z podstronami, w tym w szczególności podstroną fizjoterapiapl.erejestracja.eu, oraz oferowanymi użytkownikom funkcjonalnościami;
 • Systemie – rozumie się przez to witrynę internetową dostępną w ramach Serwisu pod adresem: https://e-rejestracja.fizjoterapiapl.pl/, umożliwiającą korzystanie z elektronicznej rejestracji na wizyty u lekarzy lub terapeutów w ramach działalności podmiotu leczniczego Fizjoterapia s.c;
 • Polityce – rozumie się przez to niniejszą Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies Serwisu;
 • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Serwisu, która ukończyła 16. rok życia;
 • Formularzu kontaktowym – rozumie się przez to formularz interaktywny dostępny pod adresem http://www.fizjoterapiapl.pl/kontakt/przemysl oraz http://www.fizjoterapiapl.pl/kontakt/nienadowa, umożliwiający kontakt z personelem Administratorów danych, po udzieleniu przez Użytkownika uprzednio konkretnej, świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym celu;
 • Formularzu e-rejestracja – rozumie się przez to formularz interaktywny dostępny pod adresem https://e-rejestracja.fizjoterapiapl.pl/, umożliwiający utworzenie konta w systemie, po udzieleniu przez Użytkownika uprzednio konkretnej, świadomej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych we wskazanym celu;
 • Rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawie – rozumie się przez to ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
 • Cookies – rozumie się przez to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu, które są pobierane przy wyświetleniu strony Serwisu;
 • Danych osobowych (lub „Danych”) – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, tj. Użytkowniku, w Serwisie Użytkownik podaje następujące kategorie Danych:
- imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w ramach Formularza kontaktowego),
- imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, płeć, dokładny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu (w ramach Formularza e-rejestracja).

2. Informacje o Użytkowniku Serwisu pozyskiwane są:
 1. za pośrednictwem Formularza kontaktowego wypełnionego przez Użytkownika;
 2. za pośrednictwem Formularza e-rejestracja wypełnionego przez Użytkownika;
 3. poprzez wykorzystywanie plików typu „cookies” – na zasadach określonych w niniejszej Polityce;

 

II. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników podanych za pośrednictwem Serwisu są wspólnicy Fizjoterapia s.c., wskazani w art. I. ust. 1 pkt. a Polityki.

2. Każdy z Administratorów danych w jednakowym stopniu odpowiada za przetwarzanie danych osobowych oraz jest uprawniony do reprezentacji podmiotu leczniczego Fizjoterapia s.c., stąd swoje uprawnienia wynikające z przepisów prawa możesz realizować wobec każdego z Administratorów danych.

3. Dane Użytkownika podane w drodze wypełnienia Formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji kontaktu z Użytkownikiem, odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi w następstwie wyrażonej przez niego uprzednio konkretnej, świadomej i dobrowolnej zgody. Dane Użytkownika podane w drodze wypełnienia Formularza e-rejestracja przetwarzane są w celu utworzenia konta Użytkownika w Systemie oraz możliwość późniejszego logowania do Systemu, celem zarejestrowania się na wizytę do lekarza lub specjalisty.

4. Podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej.

5. Podstawą prawną przetwarzania Danych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 pkt. a. Rozporządzenia, a więc wyrażona przez Użytkownika zgoda.

6. Dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia, Ustawy oraz Polityki.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych przetwarzanych przez Administratorów, w tym uzyskać informację czy przetwarzane są dane dotyczące jego osoby, a jeżeli ma to miejsce, uzyskać informacje na temat:

 1. celu, w jakim Dane są przetwarzane;
 2. kategorii przetwarzanych Danych;
 3. wszelkich odbiorcach Danych;
 4. okresu, przez który Dane będą przechowywane;
 5. przysługujących wobec Administratorów praw, w tym prawa żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli informacje nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wszelkich informacji o źródle pochodzenia Danych;
 8. zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowaniu (jeżeli dotyczy);

8. Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich Danych, które są nieprawidłowe. Użytkownik ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych.

9. Użytkownik ma prawo żądania od Administratorów usunięcia swoich Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji gdy:

 1. nie są one już niezbędne do celu, w którym zostały zebrane;
 2. Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie Danych;
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania;
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane były niezgodnie z prawem;
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego;

10. Wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie Danych może być cofnięta w każdym czasie, bez żadnych negatywnych konsekwencji oraz bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez przesłanie informacji na adres mailowy lub telefonicznie pod numerem 166786666 wew. 21.

11. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, jak również Danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorzy nie gromadzą jednak Danych celem prowadzenia marketingu bezpośredniego.

13. Użytkownik ma prawo do przeniesienia swoich Danych w powszechnie używanym formacie (np. .xml, .zip, .txt.) Za zgłoszeniem dokonanym Administratorowi. Użytkownik może również żądać, aby Dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi.

14. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku:

 1. kwestionowania prawidłowości tych Danych;
 2. przetwarzania danych niezgodnie z prawem, jednak za zgodą Użytkownika;
 3. gdy Administratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Użytkownika (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą);

15. Korespondencję związaną z przetwarzaniem Danych osobowych należy kierować do Administratorów pisemnie na adres: Fizjoterapia s.c. ul. Basztowa13 37-700 Przemyśl, lub w formie elektronicznej na adres:

16. Dane osobowe przechowywane są w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

17. Dostęp do Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu posiadają jedynie operator utrzymujący serwer, na którym umieszczony jest Serwis, operator oprogramowania, odpowiedzialnego za bieżącą obsługę Systemu oraz dostawca usługi skrzynki mailowej, przechowującej Dane Użytkownika, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania, gwarantującą bezpieczeństwo Danych.

18. Administratorzy uprawnieni są do udostępnienia danych osobowych Użytkownika podmiotom upoważnionym tylko na podstawie przepisu powszechnie obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 17 powyżej, Administratorzy nie udostępniają Danych osobowych innym podmiotom.

19. Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Formularza kontaktowego są usuwane przez Administratorów w sposób uniemożliwiający ich dalsze przetwarzanie bezzwłocznie po realizacji kontaktu ze strony Administratorów, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie w szerszym zakresie. Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Formularza e-rejestracja są przetwarzane przez Administratorów do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

20. Dane Użytkownika przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, jednak nie wywołuje to wobec Użytkownika skutków prawnych oraz nie wpływa w podobny sposób na jego sytuację. Dane Użytkownika nie są wykorzystane w celu profilowania.

21. Podanie Danych przez Użytkownika jest wymogiem umownym. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji kontaktu ze strony Administratorów oraz odpowiedzi na wpis przesłany za pomocą Formularza kontaktowego lub brak możliwości skorzystania z elektronicznej rejestracji w ramach Systemu.


III. PLIKI TYPU „COOKIES”

1. Administrator informuje, że Serwis wykorzystuje pliki tekstowe typu „cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika. W przypadku ponownego połączenia przeglądarki z Serwisem, Serwis rozpozna rodzaj urządzenia, za pomocą którego łączy się Użytkownik. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzanych witryn internetowych, w tym z Serwisu.

2. Administratorzy stosują Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z Serwisu, a zebrane Dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

3. Dzięki Cookies możliwe jest również stworzenie zanonimizowanych statystyk ukazujących częstotliwość wejść do Serwisu.

4. Administratorzy korzystają także z monitorowania informacji o Użytkownikach za pomocą narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.

5. Gromadzone przez Cookies informacje dotyczą:

 1. adresu IP;
 2. typu wykorzystywanej przeglądarki;
 3. rodzaju systemu operacyjnego;
 4. dostawcy usług internetowych;
 5. informacji o czasie, dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
6. Serwis gromadzi następujące rodzaje Cookies:
 1. „niezbędne” Cookies, umożliwiające korzystanie z Serwisu, np. Cookies uwierzytelniające;
 2. Cookies służące do wykrywania niebezpieczeństw, np. wykrywania nadużyć w ramach uwierzytelniania w Serwisie;
 3. „wydajnościowe” Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 4. „funkcjonalne” Cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;

7. Cookies wykorzystywane za pośrednictwem Serwisu nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

8. Cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta.

9. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące zapisywania Cookies, w szczególności w ten sposób, aby każdorazowo uzyskiwać informację o umieszczeniu Cookies, zablokować dostęp do Cookies lub je usunąć. Użytkownik może również usunąć Cookies, które zostały zapisane wcześniej. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość przywrócenia opcji gromadzenia Cookies.

10. Szczegółowe zasady określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych, z których korzysta Użytkownik.

11. Przeglądarki internetowe co do zasady domyślnie akceptują Cookies w urządzeniu końcowym.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Państwa potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd